مجوز شرکت دانش بنیان از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

به کارگیری توانمندیهای دانشگاه، مراکز علمی و پژوهشی و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی در راستای ارتقا ارتباط بین علم و صنعت از مهمترین اهداف شرکتهای دانش بنیان می باشد. علاوه بر این قابلیت تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های علمی و افزایش درآمد ، به کارگیری کارشناسان فعال و مستعد ،رفع نیازهای جامعه و به روزرسانی سطح کیفی تولیدات با توجه به علم روز جهان از دیگر اهداف ثبت این شرکتها می باشد.

خانه آموزش های مجازی اقدام به اخذ مجوز تعاونی دانش بنیان از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بهره گیری از هیات علمی مجرب نموده است.