نماینگی آکادمی OxfordCert انگلستان

آکادمی آکسفورت سرت تحت نظارت دفتر مرکزی انگلستان اقدام به صدور گواهینامه های معتبر با امکان استعلام آنلاین نموده است که خانه آموزش های مجازی به عنوان نماینده و همکار رسمی آموزشی این شرکت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه از oxfordcert می نماید.